Rekvalifikační kurzy Praha

Sleva na rekvalifikační kurzy

„Nikdy není lidská mysl naladěna radostněji, než když našla svou pravou práci.“

Wilhelm Von Humboldt

Co je to rekvalifikace

 • Změna nebo rozšíření stávající kvalifikace. Rekvalifikace je šance rozšířit svoji kvalifikaci, změnit své uplatnění na trhu práce. Poskytuje Vám možnost naučit se pracovat v úplně novém oboru. Umožňuje také doplnit si vzdělání v oboru, ve kterém sice již máte praxi, ale schází Vám potvrzení o studiu a odborných zkouškách.

Co je to rekvalifikační kurz

 • Vzdělávací kurz, jehož prostřednictvím získáte novou kvalifikaci. Pořádají je vzdělávací centra, která získala akreditaci MŠMT ČR a případně také autorizaci dalších ministerstev. Absolventi kurzů obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci, která nahrazují školní vzdělání. Většina kurzů je určena pro úplné začátečníky v oboru. Výuka je intenzivní, délka trvání obvykle 1 – 3 měsíce.

Co získáte v našich rekvalifikačních kurzech

 1. Nové znalosti a dovednosti –  naši lektoři jsou odborníci s praxí nejen profesní, ale i lektorskou
 2. Školící materiály – tyto materiály vám pomohou projít úspěšně celým kurzem, využijete je při přípravě na závěrečnou zkoušku a posléze i při práci v nově vystudovaném oboru
 3. Konzultace ZDARMA – absolventům kurzů poskytujeme konzultace 1 rok zdarma
 4. Individuální přístup – v našem vzdělávacím centru probíhá výuka v malých skupinkách, to nám umožňuje individuální přistup ke všem studentům a poskytuje prostor zodpovědět podrobně všechny dotazy a nejasnosti
 5. Zvýšíte své sebevědomí a sebedůvěru – naučíte se nový obor, seznámíte se s novými lidmi, pozitivně zapůsobíte na vašeho potenciálního zaměstnavatele, který ocení váš aktivní přístup k životu, vzdělávání a kariéře

Rekvalifikace pro nezaměstnané

 • Nezaměstnaní evidování na úřadu práce mají možnost požádat úřad práce o proplacení rekvalifikačního kurzu. Je však na posouzení schvalovací komise, zda tuto žádost schválí. U nás dostanete všechny potřebné formuláře pro úřad práce a vysvětlíme správný postup při podávání žádosti. Žádost je potřeba podat přibližně 2 – 4 týdny před zahájením kurzu.

Nebojte se a ozvěte se!

Více na téma REKVALIFIKACE

„Kvalifikace je především investicí do lidské schopnosti vykovávat náročnou práci v budoucnosti, není zbožím k okamžité konzumaci. Je investicí, kterou je třeba neustále obnovovat a její potence prohlubovat. Její kvalita však musí být v nynější tržní společnosti dobře prodejná na trhu práce. Zatím nelze počítat s tím, že jednou získaná kvalifikace bude uplatnitelná po celý život. Rychlé tempo kulturního života způsobuje vznik a zánik povolení, získané znalosti a dovednosti mají omezenou časovou platnost. (Buchtová, 2002, s. 93).“

Svou kvalifikaci během života je dobré doplňovat a prohlubovat. 

Velmi dobrou volbou je rekvalifikace.

Rekvalifikací uchazečů a zájemců o zaměstnání se rozumí získání nové profesní kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovení.[1] Zároveň se jedná i o získání kvalifikace pro pracovní uplatnění FO, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Měřítky pro výběr rekvalifikace jsou dosavadní kvalifikace, zdravotní stav, schopnosti a zkušenosti zájemce o rekvalifikaci.

Vzdělávací programy patří k flexibilním, finančně méně náročným a z dlouhodobé perspektivy efektivním opatřením aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem je ochránit lidský kapitál nezaměstnaných, přispět k jeho rozšíření a tím zvýšit možnost uplatnění účastníků na pracovním trhu. Vzdělávací aktivity proto patří k důležitým nástrojům sociální politiky zaměstnanosti. „Akcent na roli vzdělávacích a rekvalifikačních programů se v aktivní politice ČR projevuje dlouhodobě. (Rákoczyová – Horáková, 2014, s. 39).“ Rekvalifikační programy jsou v ČR vymezeny zákonem č. 435/2004, o zaměstnanosti[2]. Jedná se o programy aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou zaměřené na rozšiřování, prohlubování či obnovování kvalifikace účastníků s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost, resp. možnosti uplatnění na trhu práce, a dosáhnout zaměstnanosti.

Nízká kvalifikace je jedním z důvodů nezaměstnanosti. Úkolem rekvalifikačních kurzů je získání nové kvalifikace, sociálního začlenění a zvýšení kvality života. Od ostatních forem vzdělávání se liší svým zaměřením na FO starší osmnácti let, které hledají nové zaměstnání nebo usilují o získání znalostí v novém oboru s předpokladem začlenění na trh práce.

Rekvalifikační programy svým účastníkům přinášejí rozvoj kompetencí (schopností) a současně vedou k získání osvědčení o dosažení těchto kompetencí (certifikáty). Rekvalifikační programy se dělí na nespecifické rekvalifikace s cílem rozvoje obecných kompetencí účastníků (např. práce s počítačem, komunikace) a specifické neboli cílené rekvalifikace navázané na jednu profesi či příslib pracovního místa u konkrétního zaměstnavatele (Matoušek, a kol., 2013, s. 279).“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT ČR) akredituje rekvalifikační kurzy vedoucí k profesním kvalifikacím dle Národní soustavy kvalifikací (dále NSK)[3], dalším pracovním činnostem a další kurzy směřující k „čistým rekvalifikacím“. Neakredituje kurzy zaměřené na přenositelné dovednosti, jako jsou tzv. měkké dovednosti (anglicky soft skills)[4], jazykové dovednosti, motivační kurzy apod. Obsahem rekvalifikace jsou tedy za prvé tzv. odborné znalosti a dovednosti – soubor odborných požadavků (teoretické znalosti, praktické dovednosti) potřebných pro výkon povolání –, a za druhé tzv. obecné dovednosti – soubor obecných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Vše, co uchazeči potřebují umět a znát, aby mohli vykonávat zvolené povolání.[5] Podmínky pro udělení akreditace jsou stanoveny vyhláškou MŠMT ČR č. 176/2009 Sb.[6]

Přínos rekvalifikačních kurzů je zajímavé sledovat v dlouhodobé perspektivě, kde se ukazuje, že velký význam má rekvalifikace zejména pro uchazeče ze znevýhodněných sociálních skupin.  Jedná se především o osoby s nízkou úrovní dosaženého vzdělání a matky po mateřské dovolené. Rekvalifikační programy přispívají ke stabilizaci kontaktu nezaměstnaného s pracovním trhem a k upevnění a udržování jeho stávající kvalifikace.

V roce 2012 dochází vedle zprostředkované rekvalifikace úřadem práce k zavedení nového institutu tzv. zvolené rekvalifikace[7], která nabízí možnost vlastní volby vzdělávacího programu a i vzdělávacího zařízení, které je poskytne. Účast v rekvalifikačním programu není nárokovatelná, je na rozhodnutí pracovníků úřadu práce, zda ji v konkrétním případě schválí.

Dohoda mezi úřadem práce a rekvalifikačním zařízením o rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání má svá pravidla. Musí být uzavřena písemně a měla by obsahovat:

 • identifikační údaje účastníků dohody,
 • specifikaci pracovní činnosti spojené s rekvalifikací,
 • základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do rekvalifikace (tj. minimální stupen vzdělání, případně další požadavky),
 • rozsah teoretické a praktické přípravy,
 • místo a způsob provedení rekvalifikace,
 • dobu zahájení a ukončení rekvalifikace,
 • způsob a rozsah ověření získaných znalostí a dovedností,
 • náklady na rekvalifikaci,
 • dobu a způsob jejich úhrady,
 • závazek rekvalifikačního zařízení uzavřít pojištění odpovědnosti,
 • závazek akreditovaného zařízení vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky,
 • ujednání o vypovězení dohody.

Rekvalifikační vzdělávací programy jsou určeny zejména pro občany, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce. Velká část z těchto lidí je v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadech práce. Rekvalifikační kurzy směřují nejen k získání znalostí a dovedností potřebných pro novou profesi, ale zaměřují se i na psychickou a motivační pomoc.

Typy rekvalifikací a jejich účel

MŠMT ČR na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana před nezaměstnaností, akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo připravují k získání konkrétních pracovních dovedností.[10]

Jedná se o následující vzdělávací programy:
 • vzdělávací programy k získání plné kvalifikace k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce (např. holičské a kadeřnické práce, počítačový grafik…),
 • vzdělávací programy k získání konkrétních pracovních dovedností (např. kurzy počítačových dovedností, základy podnikání…),
 • vzdělávací programy vedoucí k profesním kvalifikacím v rámci NSK dle zákona č. 179/2006 Sb. (např. malíř, manažer prodeje, příprava teplých pokrmů…),
 • vzdělávací programy vedoucí k závěrečné zkoušce dle zvláštních právních předpisů,
 • nespecifické rekvalifikační kurzy – zaměřené na počítačovou uživatelskou gramotnost, management, marketing, účetnictví, bankovnictví, systém práce s lidmi a přípravu na soukromé podnikání v kombinaci s intenzivní jazykovou přípravou.

Zmíněné kurzy jsou určeny především pro nezaměstnané FO evidované na úřadech práce, zájemce o zaměstnání a pro ty, kteří se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání. Nespecifikované kurzy jsou určeny pouze pro neumístěné absolventy škol.[11]

Typy rekvalifikací podle zaměření

Profesní rekvalifikace poskytuje kvalifikaci pro novou profesi, například účetní, personalista, administrativní pracovník nebo specialista marketingu, manažer, začínající podnikatel. 

MŠMT ČR spravuje databáze udělených akreditací, jako například Databázi akcí dalšího profesního vzdělávání (dále DAT CZ)[14], která umožňuje uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svoji kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci nebo seminář ve zvoleném oboru či regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ.

Příjemce rekvalifikace

Uchazečem o zaměstnání rozumíme FO, která požádá příslušný ÚP o zprostředkování zaměstnání. Pakliže splní zákonem stanovené podmínky, je prostřednictvím ÚP zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání je FO, která může pracovat a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nutné je, aby požádala ÚP o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání nebo zprostředkování jiného zaměstnání.

Rekvalifikaci si může zájemce hradit sám, další variantou je, že ji platí zaměstnavatel, nezisková organizace nebo ÚP.

Mezi zájemcem a tím, kdo rekvalifikaci hradí, vždy vzniká smluvní vztah. V případě, že plátcem je ÚP, uzavírá s rekvalifikačním zařízením Dohodu o rekvalifikaci[18], která je potřeba k uskutečnění rekvalifikace.

V dohodě jsou uvedeny tyto údaje: účastník rekvalifikace, název a číslo rekvalifikace, datum zahájení a ukončení, způsob platby a další podmínky realizace. Účastník rekvalifikace je povinen absolvovat minimálně 80 % docházky a na závěr rekvalifikačního kurzu složit zkoušku. Jestliže si najde zaměstnání v době trvání rekvalifikace a zaměstnavatel mu neumožní rekvalifikaci dokončit, pak ÚP hradí rekvalifikačnímu zařízení poměrnou část kurzovného, dle doby trvání výuky, na které byl uchazeč přítomen.

Na závěr rekvalifikačního kurzu absolvent skládá zkoušku, kde prokáže své znalosti z oboru. Jsou-li s v souladu s požadavky kladené na vědomosti získané v kurzu, získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu (příloha č. 2) a Osvědčení o získání profesní kvalifikace (příloha č. 3).

Podle ustanovení §109 zákona (č. 435/2004 Sb.) o zaměstnanosti si může uchazeč nebo zájemce o zaměstnání zabezpečit rekvalifikaci sám nebo prostřednictvím ÚP. Za tím účelem vybírá:

 • druh pracovní činnosti, na kterou se bude rekvalifikovat,
 • rekvalifikační zařízení, kde rekvalifikaci bude absolvovat.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky úřadu práce ČR žádost na formuláři Zájem o zvolenou rekvalifikaci[19].  Požádat o zvolenou rekvalifikaci je nutné alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek úřadem práce vyhodnotit a administrativně zpracovat. Žádost je posuzována v odborné komisi z hlediska, zda zvolená rekvalifikace pomůže k uplatnění zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce a jestli je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná. Cenu doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci úřadu práce Potvrzením rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu[20] (příloha č. 4). Úhrada zvolené rekvalifikace ÚP není nároková, je plně na rozhodnutí ÚP, zda rekvalifikaci uhradí. Cenu zvolené rekvalifikace uhradí po úspěšném absolvování rekvalifikace rekvalifikačnímu zařízení. ÚP hradí cenu rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemcům o zaměstnání. V případě, že zájemce zvolenou rekvalifikaci nedokončí, aniž by k tomu byl přinucen závažnými důvody, ÚP za něho rekvalifikaci neuhradí.

Podmínky pro zařazení FO do rekvalifikačního kurzu hrazeného ÚP:

 • být v evidenci ÚP jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,
 • mít potřebné vstupní kvalifikační předpoklady pro požadovaný rekvalifikační kurz a pro výkon dané profese (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – dle typu dané rekvalifikace),
 • mít zdravotní způsobilost pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
 • rekvalifikace musí být potřebná (tzn. dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa),
 • rekvalifikace musí být účelná (tzn., že po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání).

Poskytovatelé rekvalifikace

Poskytovatelé rekvalifikace jsou povinni dodržovat podmínky stanové zákonem a o akreditaci vzdělávacího programu musí požádat MŠMT ČR.

V zákonu č. 435/2005 Sb.[21], o zaměstnanosti, Hlava II: Rekvalifikace § 108 se uvádí: „Vzdělávacím programem akreditovaným podle odstavce 2 písm. a) se rozumí program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace. Akreditace se uděluje na základě písemné žádosti, jejíž součástí je vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. Vzdělávací program musí být v souladu s cíli a obsahem vzdělávání podle zvláštních právních předpisů. Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o jejím udělení.

Rekvalifikaci pro vymezenou pracovní činnost podle vzdělávacího programu a vydávání Osvědčení o rekvalifikaci mohou organizovat pouze zařízení určená MŠMT ČR.

Dle výše zmíněného zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, smí rekvalifikace provádět pouze:

 • Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem (je udělována akreditace MŠMT ČR).
 • Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního přepisu (např. zákon č. 96/2004 Sb.[22], o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 108/2006 Sb.[23], o sociálních službách).
 • Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu – rekvalifikace na celý obor nebo jeho část.
 • Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

[1] Více k definici a charakteristice termínu „rekvalifikace“ na portálu MPSV ČR: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.

[2] On-line zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/ZOZ_PLATNE_ZNENI_OD_1.4.2017.PDF

[3] NSK je on-line dostupný portál: https://www.narodnikvalifikace.cz, který slouží jako informační základna o soustavě celostátně uznávaných, resp. schválených a uplatnitelných,  profesních kvalifikacích v ČR.

[4] Tzv. měkké dovednosti definuje Centrální databáze kompetencí (spravuje NSP, dostupné on-line: http://kompetence.nsp.cz), autonomní systém pro správu znalostí, dovedností a měkkých kompetencí, jako soubor požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních  schopnostech člověka. 

[5] Centrální databáze kompetencí pro všechna povolání, se kterými  katalog NSP – databáze povolání existujících na trhu práce v ČR, spravovaná MPSV ČR (dostupné on-line: http://www.nsp.cz) – pracuje. Přičemž kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Je to jazyk, který NSP (v návaznosti na NSK) slouží k popisu požadavků na pracovníka. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností. Říkají, co má zaměstnanec znát, umět a jak se má chovat.

[6] Vyhláška č. 176/2009 Sb. ze dne 5. června 2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, je on-line dostupná např. na portálu MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vyhlaska-c-176-2009-sb-kterou-se-stanovi-nalezitosti-zadosti.

[7] Více informací o zvolené rekvalifikaci na portálu MPSV ČR: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/rekvalifikace/zvolena_rekvalifikace.

[8] Jedná se o projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem, jejichž koncovým příjemcem je MPSV. Více informací o projektech: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty.

[9] Dostupné on-line: https://finexpert.e15.cz/loni-klesl-zajem-o-rekvalifikace.

[10] Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů jsou dostupné on-line na internetovém portálu MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-pro-ucastniky-rekvalifikacnich-kurzu.

[11] Účastníci rekvalifikačních kurzů nejsou považováni za studenty ani nemají žádné studentské výhody (např. daňové úlevy, studentský průkaz ISIC, slevy na dopravu apod.). Rekvalifikační kurz není možné považovat za nultý ročník studia na vysoké škole ani se nejedná o přípravný kurz ke studiu na vysoké škole.

[12] Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice  je k nahlédnutí např. na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=50~2F1978&rpp=15#seznam.

[13] Typy rekvalifikací dle zaměření viz on-line zdroj na portálu MPSV ČR: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/rekvalifikace.

[14] Databáze je dostupná on-line: www.eu-dat.cz.

[15] K nahlédnutí formulář on-line:  https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/rekvalifikace/formulare/dohoda_o_provedeni_rekvalifikace.doc

[16] Více o tzv. úplné profesní kvalifikaci na internetových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání: http://www.nuv.cz/nsk2/uplna-profesni-kvalifikace. Informace o tom, jak získat úplnou profesní kvalifikaci, jsou dostupné on-line na portálu NSK: http://podpora.narodnikvalifikace.cz/up-3-upk.html.

[17] Více informací o cílech projektu NSK2: http://www.nuv.cz/nsk2/ucel-projektu.

[18]  K nahlédnutí formulář on-line:  https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/rekvalifikace/formulare/dohoda_o_rekvalifikaci.rtf

[19] K nahlédnutí formulář on-line: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana/zajem_o_zvolenou_rekvalifikaci.pdf.

[20] K nahlédnutí formulář on-line:  https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/rekvalifikace/formulare/potvrzeni_rekvalifikacniho_zarizeni_o_cene_rekvalifikacniho_kurzu_vdtp_ii.docx

[21] On-line zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/ZOZ_PLATNE_ZNENI_OD_1.4.2017.PDF

[22] Zákon č. 96/2004 Sb., je dostupný on-line na portálu Veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=57523&nr=96~2F2004&rpp=15#local-content.

[23] Zákon č. 108/2006 Sb., je dostupný on-line na portálu Veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62334&nr=108~2F2006&rpp=15#local-content.