Rekvalifikace

Rekvalifikace jako zlomový bod pro změnu nebo prohloubení profese

Výzkum

Zpracovali jsme pro Vás výzkum s cílem mapování průběhu a významu rekvalifikace a rekvalifikačních kurzů.

Cíl výzkumu

Cílem výzkumu bylo ověřit, zda absolvování rekvalifikačního kurzu pomohlo uchazečům o zaměstnání, jenž jsou absolventy rekvalifikačního kurzu ve společnosti Centrum služeb pro podnikání s.r.o., k uplatnění na trhu práce a získání nového zaměstnání. Ověřujeme tak v první řadě efektivitu daného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Dalším cílem je hlubší porozumění významu a přínosu rekvalifikace pro samotné posluchače. V neposlední řadě je smyslem výzkumu poznatek, jak studenti význam rekvalifikace vnímali a prožívali. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání, kteří proces rekvalifikace absolvovali a kteří jsou těmi nejrelevantnějšími ke zhodnocení významu rekvalifikace zjistíme, jakou úlohu rekvalifikace v jejich profesním životě sehrála.

Výzkumné otázky

Jak vnímají absolventi význam a přínos rekvalifikačního kurzu pro jejich profesní rozvoj?

Jakou roli rekvalifikace hrála v jejich záměru získat nové zaměstnání?

Jak po absolvování rekvalifikačního kurzu hodnotí získanou zkušenost?

Seznam otázek v rozhovoru:

  • Můžete se představit a uvést Vaše jméno, věk, vzdělání?
  • Popište stav, v němž se nyní nacházíte. Jak dlouho jste byl/a nezaměstnaná/a? Jste v evidenci ÚP veden/a jako uchazeč/ka o zaměstnání?
  • Cítil/a jste nějaké překážky při hledání zaměstnání?
  • Popište, jak jste vybírala rekvalifikační kurz? Které okolnosti při výběru rekvalifikace pro Vás byly důležité?
  • Splnil rekvalifikační kurz Vaše očekávání? Jak hodnotíte rekvalifikační kurz po obsahové stránce? Přinesl Vám teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jste požadoval/a? Domníváte se, že Vás absolvovaný rekvalifikační kurz připravil pro výkon zvolené profese?
  • Co podle Vašeho názoru v rekvalifikačním kurzu chybělo?
  • Jak nyní, po absolvování rekvalifikace, vnímáte svoji situaci? Pozorujete nějakou změnu tzv. „před“ a „po“? Domníváte se, že rekvalifikační kurz zvýšil Vaše možnosti uplatnění na trhu práce?

Způsob realizace výzkumu a sběru dat

Výzkum jsme prováděli v oblasti, kterou dobře známe. Pořádáním rekvalifikačních kurzů se zabýváme od roku 2007. Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. získala akreditace MŠMT a autorizace MPSV a MPO k jejich realizaci. Stále usilujeme o zlepšování kvality našich služeb a rozšiřování nabídky. Proto jsme se rozhodli podložit fakty výzanam absolvování rekvalifikačních kurzů. Výsledky výzkumu budou sloužit pro další vývoj služeb v Centru služeb pro podnikání. Zároveň poskytnou žádané informace o fungování rekvalifikací po zájemce, kteří chtějí rekvalifikaci absolvovat.

Jako zajímavý aspekt hodnotím skutečnost přizvat k výzkumu absolventy, kteří navštěvovali kurz. Situace na trhu práce a zájem nezaměstnaných o rekvalifikační kurzy se v průběhu času vyvíjí. Je třeba stále sledovat aktuální trendy a nabízet nové produkty, které usilují o možnost být důležitým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti. Výsledky výzkumu tak poslouží jako cenný ukazatel pro odhalení měnících se potřeb a priorit uchazečů o zaměstnání na trhu práce.

Polostrukturované rozhovory probíhaly s respondenty individuálně. Setkali jsme se v prostorech společnosti Centra služeb pro podnikání s.r.o. Místo všichni respondenti dobře znali (ze svého předchozího navštěvování rekvalifikačního kurzu) a cítili se zde komfortně, což napomohlo příjemné a uvolněné atmosféře. Za těchto podmínek se dotazování cítili svobodně a uvolněně k vyjadřování svých názorů a pohledů na rekvalifikaci.

Metoda vyhodnocení dat a limity výzkumu

Pro analýzu získaných dat byla využita metodu tzv. interpretativní fenomenologické analýzy (anglicky interpretative phenomenological analysis, zkráceně IPA). Cílem metody IPA je porozumění žité zkušenosti člověka – pomáhá detailně prozkoumat, jak člověk utváří význam své zkušenosti, což umožňuje lépe a hlouběji porozumět jednotlivé události nebo procesu, tzv. fenoménům (Smith – Flowers – Larkin, 2009, s. 1–4).

Výzkum probíhal plynule a spolupráce byla věcná a pro obě strany hodnotná. Respondenti se aktivně podíleli na předávání.

Interpretace a výsledky výzkumu

Popište situaci, v níž se nyní nacházíte. Jak dlouho jste byl/a nezaměstnaná/a? Jste v evidenci ÚP veden/a jako uchazeč/ka o zaměstnání?

Odpovědi byly pestré. Což není překvapivé, jelikož se jednalo o lidi v různých životních etapách. Nejdéle byla na ÚP vedena paní Andrea, dva roky, a nejkratší dobu paní Petra, dva měsíce. Význam pomoci od ÚP většina respondentů hodnotí jako přínosný v tom, že měli možnost čerpat dávky v nezaměstnanosti a stát za ně platil pojistné na zdravotní pojištění.

Cítil/a jste nějaké bariéry při hledání zaměstnání?

Při hledání možností pracovního uplatnění se často lidé setkávají s různými bariérami. To se potvrdilo i v rozhovorech s respondenty. Největší důraz byl kladen na neochotu zaměstnavatelů domluvit se s matkami, které se starají o dítě, na možnosti zkrácené pracovní doby, pohyblivou pracovní dobu nebo práce z domova ve vybrané dny. Další hodně viditelný problémem je věk uchazečů o zaměstnání 50+. Lidé z uvedené věkové kategorie cítí nespravedlnost v přístupu zaměstnavatelů při náboru. Mladým zájemcům o zaměstnání se dává přednost a často není při určení výše mzdy zohledněna dlouholetá praxe. Jeden z respondentů uvedl, že s nelibostí od zaměstnavatelů se setkal při uvedení své minulé podnikatelské činnosti. Vyslovil domněnku, že zaměstnavatel se bál jeho velké samostatnosti a nezávislosti. Také nedostatečná délka praxe z pohledu zaměstnavatelů bývá překážkou pro získání pracovního místa. Respondenti regují na tuto skutečnost otázkou, kde měli praxi získat, když jim není umožněno svůj pracovní poteciál předvést.

Naplnil rekvalifikační kurz Vaše potřeby? Jak hodnotíte absolvovaný kurz po obsahové stránce? Přinesl Vám teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jste očekával/a? Domníváte se, že Vás absolvovaný rekvalifikační kurz připravil pro výkon dané profese?

Respondenti se shodli, že kurz byl v souladu s jejich očekáváním. Velký význam pro ně měla výuka účetnictví, komunikačních dovedností, obsluhy osobního počítače. Také výuku personalistiky a marketingu hodnotí velmi kladně. Dalším přínosem kurzu bylo navázání nových sociálních vztahů a získání většího sebevědomí při hledání pracovního uplatnění

Co podle Vašeho mínění v kurzu chybělo?

V kurzu respondenti dle svých slov nevidí žádné mezery a nedostatky. Za přínosné by však považovali delší časový interval pro průběh kurzu.  

Jak nyní, po absolvování rekvalifikačního kurzu, vnímáte svoji situaci? Uveďte nějakou změnu tzv. „před“ a „po“? Domníváte se, že absolvovaný kurz zvýšil Vaše možnosti uplatnění na trhu práce?

Respondenti považují absolvování rekvalifikačních kurzu za přínosné z mnoha hledisek. Jeho absolvování je obohatilo a rozšířilo možnosti profesního uplatnění. Věří, že práci získají, nebo pokud ji již mají, tak si ji udrží. Možnost rekvalifikačního kurzu doporučují svým známým jako smysluplný způsob, jak zvýšit pravděpodobnost, že získají práci.

Jak vnímají absolventi význam a přínos rekvalifikačního kurzu pro jejich profesní rozvoj?

Význam rekvalifikačního kurzu vnímají respondenti jako výzanmný. Jeho absolvování jim pomohlo od izolace a nejistoty k navázání nových přátelských vztahů a získání většího sebevědomí nejen při hledání nového pracovního uplatnění, ale i v komunikaci a prosazení seDozvěděli se řadu důležitých a inspirativních informací, které využívají v dalším profesním i soukromém životě. Obsah kurz je přizpůsoben potřebám konkrétního oboru. Kladně hodnotí práci na počítači, konkrétně vytváření textů, objednávek, životopisů, obchodních dopisů, cestovních příkazů ve Wordu a tabulek a grafů v Excelu, dále se jeví velmi užitečná práce v účetním a mzdovém programu az přítomnosti a výkladu profesionála z praxe.

Jakou roli hrál rekvalifikační kurz v jejich úsilí získat nové zaměstnání?

V úsilí respondentů získat nové zaměstnání sehrál rekvalifikační kurz důležitou roli. Zaměstnavatelé hodnotí jako velké plus, když zájemce o zaměstnání pracuje na svém osobním a pracovním rozvoji, je aktivní a optimisticky naladěný. Rekvalifikační kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností s těmito aspekty spojenými. V případě sdělení zaměstnavateli, že tímto způsobem usiluje o maximální naplnění jeho potřeb a uspěje v případných přijímacích odborných testech, má velkou šanci na získání žádaného pracovního místa. Testy obvykle zvládá bez problémů, jelikož kurz na nejčastější typy testů připravuje. Zároveň na konci kurzu skládají absolventi odbornou zkoušku, která má podobu maturitní zkoušky. Nabité znalosti pak uchazeči zaměstnání zúročí rovněž v testech, které na ně mohou čekat během přijímacích řízení. Absolventi hodnotí tuto zkušenost jako velmi pozitivní.

Jak nyní po absolvování rekvalifikačního kurzu hodnotíte danou zkušenost?

Všichni oslovení respondenti – absolventi rekvalifikačního kurzu v Centru služeb pro podnikání – v současné době hodnotí danou zkušenost jako velmi obohacující. Rádi na dobu konání rekvalifikační kurzu vzpomínají a nabité znalosti a dovednosti stále využívají a dále na jejich prohlubování pracují. Prožitou zkušenost jednoznačně hodnotí jako prospěšnou.

Závěr

Výzkum byl nejprve zaměřen na skutečnosti související s významem a přínosem rekvalifikačního kurzu pro profesní život respondentů. Dotazovali jsme se, z jakých zdrojů se o možnosti a významu rekvalifikace dozvěděli. Nejčastější odpověď zněla, že pátrali na Internetu po možnostech získání zaměstnání. Zde se dozvěděli, že cesta může vést právě přes rekvalifikační kurz. Za vstřícnou nabídku státní politiky zaměstnanosti považují respondenti využití možnosti proplacení rekvalifikačního kurzu úřadem práce. Od zaměstnanců ÚP byli vděčni za každou informaci, radu a pomoc. Musíme ale zmínit, že ne vždy se respondenti, dle svých vlastních slov, setkali s profesionálním jednáním ze strany úředníků. Zde bychom našli ukazatele pro vstřícnější komunikaci. V takovém případě se zmínění respondenti spoléhali na vlastní iniciativu. Osobně navštívili vzdělávací zařízení a informovali se na nabídku rekvalifikací. Také využili internetové zdroje. Pomoc od přátel, kteří podobnou situací prošli, byla také cenným zdrojem informací. Od zaměstnanců Centra služeb pro podnikání se dozvěděli, jak postupovat při vyplňování potřebných formulářů. Zároveň získali další nezbytné informace související s realizací rekvalifikace. Tuto realitu tázaní hodnotí jako velkou pomoc a zde by nic neměnili. 

Dále jsme se věnovali otázce, jakou roli hrál rekvalifikační kurz v jejich záměru získat nové zaměstnání. Absolvování rekvalifikačního kurzu považují všichni respondenti za přínosný při hledání uplatnění na trhu práce. V prvé řadě získali mnoho nových znalostí, které jsou prospěšné nejen při hledání nového zaměstnání, pro komunikaci při výběrových řízeních, ale zejména je budou uplatňovat, nebo již uplatňují, ve svém dalším profesním životě. Rekvalifikační kurz zvýšil jejich možnost uplatnění v zvoleném oboru. V neposlední řade rekvalifikační kurz pomohl zvýšit jejich důvěru ve vlastní znalosti a dovednosti, tím přispěl k většímu sebevědomí. Všechny získané poznatky od lektorů z praxe považují respondenti za klíčové pro výkon povolání.

Následně jsme se soustředili na otázku, jak po absolvování kurzu hodnotí získanou zkušenost. Respondenti komunikují svou spokojenost s možností absolvování rekvalifikačního kurzu. Jedná se o podanou ruku a vizi, a to nejen pro nezaměstnané. Je to návod, jak být ve svém životě aktivní a svou životní a profesní dráhu pozitivně ovlivnit vlastním přičiněním.

Centrum služeb pro podnikání na základě zjištěných údajů bude usilovat o získání dalších akreditací k rekvalifikačním kurzům a tím rozšíří možnosti výběru vzdělávání pro nové profese.  Bude se snažit udržet svůj dosavadní standard nabízených služeb. Přátelská atmosféra je samozřejmostí pro uvolnění a klid pro práci, což se potvrdilo při rozhovorech. Vzdělávací centrum tento žádoucí stav zachová. Hlavní úsilí bude vynaloženo k udržení a rozšiřování služeb, které vedou k získání pracovního uplatnění uspokojující potřeby zájemců o práci.

Výsledek výzkumu dal odpovědi na výzkumné otázky, které budou sloužit pro další udržování a zlepšování služeb v oblasti rekvalifikací vzdělávací společnosti Centra služeb pro pondikání.

Z výzkumu vyplývá, že zájem o rekvalifikace má vzrůstající tendenci. V porovnání let 2012 až 2021 se nejčastější objednatelé liší. V období let 2012 až 2016 rekvalifikační kurz obědnal nejčastěji zájemce evidovaný na úřadu práce a ten cenu kurzu uhradil. V roce 2016 se situace změnila, úřad práce hradil již jen 10% až 20% celého objemu objednávek. Rekvalifikační kurz si objednávali zájemci na své náklady nebo na náklady zaměstnavatele. Zaměstnavatel často využíval možnosti proškolit své zaměstnance a tím získat jejich aktuální potenciál pro zvládání profese. Navíc využil odpočtu nákladů za vzdělání svého zaměstnance, čímž snížil daňové náklady. V roce 2018 – 2020 nejčastěji kurz objednávali samoplátci, kteří chtějí být aktivní, doplnit své znalosti, dovednosti a vše na závěr ověřit profesní zkouškou, po jejímž úspěšném vykonání získávají Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Rok 2021 nastavil další trend rekvalifikací. Svět se změnil. Obory jako cestovní ruch, gastronomie, turismus, kultutra a služby se v současné době zásadně mění. Je potřeba přizpůsobit své znalosti a dovednosti současné době a rekvalifikace možnosti nabízí.